Personal data protection (HR)

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation, EU/2016/679), na snazi od 25. svibnja 2018. godine, propisuje skup pravila – obaveza poslovnih subjekata koji prikupljaju i obrađuju osobne podatke i prava fizičkih osoba čiji se podaci prikupljaju i obrađuju. Na ovoj stranici možete pročitati o svojim pravima i specifičnostima prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka u Clinres farmaciji.

Osobnim podacima svojih partnera, zaposlenika i kupaca, Clinres farmacija pristupa sa svom dužnom pažnjom, u skladu sa svim primjenjivim hrvatskim i europskim zakonskim propisima i dobrim praksama. Kako bi održala korak s mijenama u kompleksnom poslovnom okruženju, tvrtka je uspostavila politiku upravljanja i zaštite osobnim podacima i implementirala dokumentirane postupke kojima je tu politiku utkala u sve svoje poslovne procese u kojima se osobni podaci mogu pojaviti. U skladu s duhom i slovom Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679), Clinres farmacija vodi računa o činjenici da su osobni podaci neotuđivo osobno, privatno vlasništvo. Vlasnicima podataka tvrtka nudi jednostavne, sigurne i dostupne alate pomoću kojih mogu vidjeti, provjeriti, izmijeniti ili zatražiti brisanje (u zakonom dopuštenoj mjeri) svojih osobnih podataka koje tvrtka čuva ili na drugi način obrađuje.

Posebna se pažnja posvećuje podacima primljenima od naših poslovnih partnera – zdravstvenih ustanova, nadležnih državnih tijela, ugovornih istraživačkih organizacija i farmaceutskih kuća uključenih u klinička ispitivanja.

Lakoću elektroničke razmjene podataka preko interneta i digitalne komunikacije prepoznali smo kao sveprisutne i lako dostupne usluge koje su potencijalno izrazito izložene mogućnostima nenamjernog ili zlonamjernog gubitka, izmjene ili krađe osobnih podataka. Sve prihvaćajući dobrobiti koje digitalni svijet nudi poslovanju, Clinres farmacija ulaže sve razumne napore da:

 • spriječi slanje osobnih podataka većem broju primatelja od nužnog minimuma;
 • rabi isključivo kriptirane kanale prilikom slanja osobnih podataka;
 • izbjegava čuvanje većeg broja kopija no što je nužno za održavanje poslovanja i zaštitu svojih partnera od posljedica mogućeg privremenog gubitka, narušavanja integriteta i/ili nedostupnosti podataka;
 • provjerava sposobnost svojih poslovnih partnera i pružatelja usluga da se pridržavaju istih pravila i politika prije no što se krene njihovim uslugama koristiti za pohranu ili obradu osobnih podataka;
 • primjenjuje najmodernije provjerene tehnologije za zaštitu zbirki osobnih podataka od gubitka, narušavanja cjelovitosti, nekontrolirane promjene, neovlaštenog kopiranja ili prosljeđivanja;
 • stalno održava i unaprjeđuje svijest svih svojih zaposlenika o dobrim praksama i zakonskim zahtjevima po pitanju zaštite osobnih podataka;
 • periodički provjerava i unapređuje učinkovitost svog sustava za zaštitu osobnih podataka.

 

VAŠA PRAVA S OBZIROM NA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Pravo na informiranost

U svakom trenutku imate pravo tražiti obavijest obrađuju li se Vaši osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, koji je izvor za dobivanje Vaših osobnih podataka, tko su sve primatelji Vaših osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim Vašim, ovdje navedenim pravima (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).

Pravo pristupa

Od Clinres farmacije u svakom trenutku možete zatražiti i dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose i dobiti pristup tim podacima i informacijama o:

 • svrsi obrade,
 • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
 • ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje;
 • mogućnostima ispravka ili brisanja osobnih podataka ili ograničavanja obrade osobnih podataka koji se na Vas odnose ili prava na prigovor na takvu obradu;
 • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • ako niste sami dali svoje osobne podatke, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
 • eventualnom postojanju automatiziranog profiliranja i odlučivanja.

Pravo na ispravak

Od Clinres farmacije možete zatražiti i, bez nepotrebnog odgađanja ishoditi, ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose. Imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje/zaborav

Vaše je pravo zahtijevati da Clinres farmacija  bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na Vas odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade; ako uložite prigovor na obradu; ako su osobni podaci nenamjerno nezakonito obrađeni; ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Clinres farmacija.

Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja; radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Clinres farmacija ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Clinres farmacije, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose, uključujući izradu profila, ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Clinres farmacije odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Clinres farmacije ili treće strane. Clinres farmacija više ne smije obrađivati osobne podatke ako ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose, za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zatražiti i dobiti osobne podatke koji se na Vas odnose, koje ste Clinres farmaciji dostavili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom digitalnom formatu te imate pravo, bez ometanja od strane Clinres farmacije, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na Vašoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Imate pravo na izravni prijenos od Clinres farmacije drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje

Clinres farmacija ne provodi automatsko profiliranje i odlučivanje na temelju prikupljenih osobnih podataka. Zbog Vašeg potpunijeg informiranja, navodimo i ovo Vaše pravo. Imate pravo da se na Vas ne primijeni odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući automatsko profiliranje, koja proizvodi pravne učinke koji bi se na Vas odnosili ili na sličan način značajno na Vas utjecali, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između Vas i voditelja obrade podataka, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka ili temeljena na Vašoj izričitoj privoli.

Pravo na povlačenje privole

Vaša je privola jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se na Vas odnose. Vaše je pravo u svakom trenutku povući jednom danu privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.

Pravo na ograničavanje obrade

Imate pravo tražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka: ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka – na razdoblje potrebno da Clinres farmacija tu točnost provjeri, ako je obrada Vaših osobnih podataka nezakonita a ne tražite brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Clinres farmacija više ne treba Vaše osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva. Podnesete li prigovor na obradu imate pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Clinres farmacije za obradu Vaše razloge iz prigovora.

Dodatne informacije i kontakt-podaci

Službenik za zaštitu osobnih podataka je g. Denis Skoko. Zatražiti dodatne informacije o zaštiti Vaših osobnih podataka ili podnijeti neki od zahtjeva u skladu s Vašim gore navedenim pravima možete:

Telefonski, na broj +385 1 23 96 900

E-poštom, na adresu: zastitapodataka@clinres-farmacija.hr

Zemaljskom poštom na adresu: Clinres farmacija d.o.o. | Zaštita podataka | Radnička cesta 43 | HR-10000 Zagreb

Osobno, u uredu Clinres farmacije na gore navedenoj adresi

Osim toga, opširno, točno i detaljno o zaštiti osobnih podataka informirati se možete pri hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), koja je krovno nacionalno tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka (http://azop.hr) , te na stranicama europskog nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (https://edps.europa.eu/).